Naziv projekta: Modernization of WBC universities through strengthening of structures and services for knowledge transfer, research and innovation.
Acronim: WBC-Inno
Trajanje projekta: 2012 – 2015
Type: Higher Education and Society
Tempus grant: 766,094.32 EURO

Partneri na projektu:

EU akademski partneri: University of Brighton, Brighton, United Kingdom; Graz University of Technology, Graz, Austrial; Centre for Social Innovation, Wien, Austria; University of Alicante, Alicante, Spain; Hamburg University of Technology, Hamburg, Germany.
WBC partneri: University of Kragujevac Serbia; University of Novi Sad, Serbia University of Montenegro, University of Banja Luka, Bosnia and Herzegovina University of Zenica, Bosnia and Herzegovina,
Ne-akademski partneri: Intranea Solutions, SME, Serbia, Business Innovation Centre, Kragujevac, Serbia, Business Incubator Novi Sad, Serbia, Business Incubator of Technical Faculties, Belgrade, Serbia ,Innovation Centre Banja Luka, Bosnia and Herzegovina, Business Service Center of Government of Zenica-Doboj Canton, Bosnia and Herzegovina.

Opšti cilj projekta:

 1. Doprinos modernizaciji univerziteta u zapadnom Balkanu kroz jačanje menadžment struktura i usluga za saradnju sa poslovnim svetom u oblasti transfera znanja, istraživanja i inovacija sa ciljem da se stvore jaki preduzetnički univeziteti i inovativne regije.

Posebni ciljevi projekta su:

 1. Osnivanje regionalne univezitetske inovativne platforme na 5 univerziteta zemalja zapadnog balkana za integraciju i usmeravanje inovativnog potencijala za negovanje tehnološkog transfera i komercijalizacije .
 2. Jačanje postojećih i uspostavljanje novih univerzitetskih struktura i usluga u polju transfera znanja, istraživanja i inovativnosti.
 3. Podrška razvoju univerzitetski zasnovanih biznis inkubatora i naučno tehnoloških parkova u WBC regiji kroz modernizaciju univerzitetskih resursa i partnerstva sa poslovnim svetom.
 4. Razvoj metodologija za inovativni menadžment i umrežavanje različitih cross funkcionalnih aktera sa univerziteta i biznisa zasnovana na softverskoj platformi za kolaboraciju.
 5. Podrška kreativnosti mladih ljudi i uključivanju javnih i privatnih aktera u svim procesima modernizacije zasnovanih na Triple Helixy modelu saradnje.

Rezultati projekta:

 1. Dizajn i razvoj regionalne univerzitetske inovativne platforme.
 2. Osnaživanje postojećih univerziteskih struktura i uspostavljanje 5 kancelarija za podršku biznisu u skladu sa definisanim prioritetima univerziteske inovativne platforme.
 3. Podrška razvoju biznis inkubatora i tehnoloških parkova kojima upravljaju univerziteti.
 4. Razvoj metodologija i savremene softverske platforme / alata za inovativni menadžment i umrežavanje.
 5. Kvalitet kontrole i monitoring.
 6. Mehanizmi za podizanje svesti, uključivanje studentskih organizacija u univerzitesku inovativnu platformu i poboljšanje saradnje u Triple helix modelu.

Više informacija: www.wbc-inno.kg.ac.rs