U okviru projekta „Jačamo podršku preduzećima – radimo na održivom rastu MSP u Šumadiji i zapadnoj Srbiji“ raspisuje se javni poziv za unapređenje poslovanja mikro, malih i srednjih preduzeća kroz obezbeđivanje ekspertske podrške i nabavku opreme.

Projekat finansira Evropska unija u partnerstvu sa Vladom Republike Srbije preko programa EU PRO Plus a sprovodi Biznis Inovacioni Centar d.o.o. Kragujevac, u partnerstvu sa Business Innovation Programs.

CILJ PROJEKTA

Unapređenje konkuretnosti i održivosti mikro, malih i srednjih preduzeća iz regiona Šumadije i zapadne Srbije.

KO MOŽE DA SE PRIJAVI?

Pravo učešća u javnom pozivu imaju sva mikro, mala i srednja preduzeća iz Šumadije i zapadne Srbije, bez obzira u kojoj oblasti posluju, koja su već prisutna na domaćem i/ili inostranom tržištu.

Pravo učestvovanja nemaju preduzeća koja se bave organizovanjem igara na sreću, lutrija i sličnih delatnosti; proizvodnja kontrolisanih supstanci, eksploatacija uglja, nafte, gasa, metala i slično, proizvodnjom i prometom bilo kog proizvoda ili aktivnostima koje se prema domaćim propisima ili međunarodnim konvencijama i sporazumima, smatraju zabranjenim.

ŠTA PROJEKAT NUDI?

Komponenta I: Ekspertsku podršku za unapređenje poslovanja u sledećim ključnim oblastima, u skladu sa potrebama pojedinačnog preduzeća.

 • Marketing i brendiranje,
 • Dizajn proizvoda, pakovanja etiketa
 • Razvoja novih proizvoda i usluga podizanja kvaliteta već postojećih proizvoda i usluga,
 • Upravljanje prodajom i uspostavljaje on-line prodavnica,
 • Upravljanje inovacijama u cilju razvoja i rasta biznisa,
 • Finansijske usluge u cilju pristupa izvorima finansiranja,
 • Digitalizacija poslovnih procesa, proizvodnje, prodaje i podrška razvoju E-trgovine

Predviđen broj preduzeća koja mogu biti podržana  kroz ovu komponentu je od 10 do 15 MMSP.

Predviđeni broj ekspertskih sati po preduzeću (korisniku) je 35 iz jedne ili više oblasti podrške.

Komponenta II: Nabavku nove opreme –  Oprema koja je predmet nabavke mora biti u skladu sa delatnošću privrednog subjekta i namenjena za profesionalnu upotrebu.

Ukupna raspoloživa sredstva za nabavku opreme iznose 835.380 RSD.

 • Maksimalni odobreni iznos bespovratnih sredstava po pojedinačnom preduzeću je 167.076 RSD bez uračunatog PDV-a. Komisija za ocenu prijava i dodelu bespovratnih sredstava zadržava pravo da ne dodeli sva raspoloživa sredstva kao i da iznos odobrenih sredstava bude manji od iznosa traženih sredstava.
 • Sredstvo obezbeđenja – Kao sredstvo obezbeđenja potencijalni korisnik dostavlja: overenu, potpisanu i registrovanu blanko solo menicu sa overenim i potpisanim meničnim ovlašćenjem.
 • Prava i obaveze korisnika granta i davaoca granta će biti detaljno pojašnjena u Ugovoru o dodeli bespovratnih sredstava.
 • Jedan podnosilac zahteva može predati samo jednu prijavu.
 • Dobitnici bespovratnih sredstava za nabavku opreme su u obavezi da registrovanu delatnost, za koju su im odobrena bespovratna sredstva, obavljaju najmanje godinu dana od dana potpisivanja ugovora o dodeli bespovratnih sredstava. Oprema se ne sme otuđiti u periodu od dve godine za vreme trajanja ugovornog odnosa između BIC doo i korisnika bespovratnih sredstava.

Predviđen broj preduzeća koja mogu biti podržana  kroz ovu komponentu je od 5 do 7 MMSP.

Procedura prijavljivanja obuhvata podnošenje aplikacionog formulara i Izjava o prihvatanju uslova – podrska poslovanju i nabavka opreme na osnovu kojih se vrši procena ispunjenosti kriterijuma kandidata.

Više o detaljima javnog poziva možete pročitati na linku JAVNI POZIV – Podrska poslovanju i nabavka opreme

Rok za prijavu je 31.08.2022.

#EUPROPlusProgram

U okviru projekta „Jačamo podršku preduzećima – radimo na održivom rastu MSP u Šumadiji i zapadnoj Srbiji“ raspisuje se javni poziv za unapređenje poslovanja mikro, malih i srednjih preduzeća kroz obezbeđivanje ekspertske podrške i nabavku opreme.Projekat finansira Evropska unija u partnerstvu sa Vladom Republike Srbije preko programa EU PRO Plus a sprovodi Biznis Inovacioni Centar […]

U okviru projekta „Jačamo podršku preduzećima – radimo na održivom rastu MSP u Šumadiji i zapadnoj Srbiji“ raspisuje se javni poziv za unapređenje poslovanja mikro, malih i srednjih preduzeća (MMSP) kroz obuku, pripremu i uvođenje sistema menadžementa kvalitetom (QMS). Cilj projekta je da se unapredi konkuretnost i održivost malih i srednjih preduzeća iz Šumadije i zapadne Srbije.

Projekat finansira Evropska unija u partnerstvu sa Vladom Republike Srbije preko programa EU PRO Plus a sprovodi Biznis Inovacioni Centar d.o.o. Kragujevac, u partnerstvu sa Business Innovation Programs.

KO MOŽE DA SE PRIJAVI?

Pravo učešća u javnom pozivu imaju sva mikro, mala i srednja preduzeća iz regiona Šumadije i zapadne Srbije, koja imaju potrebu za sticanjem dodatnih znanja iz upravljanja kvalitetom, pripremom i uvođenjem odgovarajućeg ISO standarda.

Pravo učestvovanja nemaju preduzeća koja se bave organizovanjem igara na sreću, lutrija i sličnih delatnosti; proizvodnja kontrolisanih supstanci, eksploatacija uglja, nafte, gasa, metala i slično, proizvodnjom i prometom bilo kog proizvoda ili aktivnostima koje se prema domaćim propisima ili međunarodnim konvencijama i sporazumima, smatraju zabranjenim.

ŠTA PROJEKAT NUDI?

 • Trodnevna obuka iz QMS – Obuka ima za cilj poboljšanje procesa, usluga i proizvoda MMSP i usklađivanje poslovanja sa odabranim ISO standardom. Obuke su namenjene profesionalcima iz biznisa i industrije u oblasti kvaliteta, kontrole kvaliteta i upravljanja kvalitetom. Program obuka: 1. Osnovni pristup; 2. Zahtevi standarda ISO 9001; 3. Dokumentacija QMS-a; 4. Alati, metode i tehnike kvaliteta; 5: Revizija i sertifikacija QMS-a. Maksimalan broj učesnika je 20.
 • Priprema za ISO sertifikaciju Za minimum pet kompanija po utvrđenim kriterijumima projekat će obezbediti ekspertsku pomoć za pripremu za uvođenje sistema kvaliteta ISO 9001 ili drugog relevantnog standarda.
 • Uvođenje standardaZa pet kompanija koje su prošle pripremu za ISO sertifikaciju projekat će pokriti troškove standarda ISO 9001 ili drugog relevantnog standarda ili resertifikacije u zavisnosti od raspoloživih finansijskih sredstava. Projektom se ne pokrivaju troškovi nadzornih provera. Troškove nadzornih provera u periodu od dve godine obezbeđuje MMSP koja je učestvovala u pripremi za ISO sertifikaciju.

Procedura prijavljivanja obuhvata podnošenje aplikacionog formulara i Izjava o prihvatanju uslova na osnovu kojih se vrši procena ispunjenosti kriterijuma kandidata.

Više o detaljima javnog poziva možete pročitati na linku Javni poziv QMS

#EUPROPlusProgram

 

U okviru projekta „Jačamo podršku preduzećima – radimo na održivom rastu MSP u Šumadiji i zapadnoj Srbiji“ raspisuje se javni poziv za unapređenje poslovanja mikro, malih i srednjih preduzeća (MMSP) kroz obuku, pripremu i uvođenje sistema menadžementa kvalitetom (QMS). Cilj projekta je da se unapredi konkuretnost i održivost malih i srednjih preduzeća iz Šumadije i […]

Rok za prijave: 07.06.2020.

Planirani početak obuka: 22.06.2020.

Detaljan tekst Javnog poziva mozete pogledati na linku.

Javni poziv obuke QMS

Izjava o prihvatanju uslova

Aplikacioni formular obuke QMS

On line prijavu možete popuniti na linku.
https://docs.google.com/forms/d/1AuQ_9V1SGfCP9-HZbYM8Jee3AR1NTVjr1wp4PG0R9bQ/edit

 

U okviru projekta „Međusektorska podrška za pametan rast malih i srednjih preduzeća“ u Centralnoj Srbiji, koji finansira Evropska unija u partnerstvu sa Vladom Republike Srbije preko programa EUPRO a koji sprovodi Biznis Inovacioni Centar d.o.o. Kragujevac, u partnerstvu sa Business Innovation Programs, BIPS raspisuje javni poziv za mala i srednja preduzeća zainteresovana za učešće u programu podrške. Jedan od ciljeva projekta je da se malim i srednjim preduzećima iz Centralne Srbije pomogne da unaprede svoje poslovanje kroz obuku, pripremu i uvođenje sistema menadžementa kvalitetom čime će se doprineti njihovoj konkurentnosti i održivosti.

KO MOŽE DA SE PRIJAVI?

Pravo učešća u javnom pozivu imaju sva mikro, mala i srednja preduzeća iz Centralne Srbije, koja imaju potrebu za sticanjem dodatnih znanja iz upravljanja kvalitetom, pripremom i uvođenjem odgovarajućeg ISO standarda.

ŠTA PROJEKAT NUDI?

 • Šestodnevna obuka iz QMS – Obuka ima za cilj poboljšanje procesa, usluga i proizvoda MMSP i usklađivanje poslovanja sa odabranim ISO standardom. Obuke su namenjene profesionalcima iz biznisa i industrije u oblasti kvaliteta, kontrole kvaliteta i upravljanja kvalitetom.
 • Priprema za ISO sertifikaciju – Za pet kompanija po utvrđenim kriterijumima projekat će obezbediti ekspertsku pomoć za pripremu za uvođenje sistema kvaliteta ISO 9001 ili drugog relevantnog standarda.
 • Uvođenje standarda – Za pet kompanija koje su prošle pripremu za ISO sertifikaciju projekat će pokriti do 70% cene uvođenja standarda ISO 9001 ili drugog relevantnog standarda ili resertifikacije u zavisnosti od raspoloživih finansijskih sredstava. 30% obezbeđuje MMSP koja je učestvovala u pripremi za ISO sertifikaciju.

Rok za prijave: 07.06.2020.Planirani početak obuka: 22.06.2020.Detaljan tekst Javnog poziva mozete pogledati na linku.Javni poziv obuke QMSIzjava o prihvatanju uslovaAplikacioni formular obuke QMSOn line prijavu možete popuniti na linku. https://docs.google.com/forms/d/1AuQ_9V1SGfCP9-HZbYM8Jee3AR1NTVjr1wp4PG0R9bQ/edit U okviru projekta „Međusektorska podrška za pametan rast malih i srednjih preduzeća“ u Centralnoj Srbiji, koji finansira Evropska unija u partnerstvu sa Vladom Republike Srbije preko programa […]

Nosilac projekta: Biznis Inovacioni Centar d.o.o. Kragujevac, u partnerstvu sa Business Innovation Programs, BIPS
Projekat finansira: EU kroz program EUPro
Na osnovu prispelih prijava kompanija na Javni poziv objavljen na sajtovima i društvenim mrežama implementatora Projekta, koji je trajao od 25.12.2019 godine do 25.02.2020. godine, Komisije za selekciju na sastanku održanom 3.03.2020. godine donela je odluku o izboru sledećih kompanija koje će učestvovati u programu podrške u okviru implementacije Projekta „Međusektorska podrška za pametan rast malih i srednjih preduzeća“

1. Ballary SZPR, Topola;
2. Dotika d.o.o., Gornji Milanovac;
3. Letion d.o.o., Kragujevac;
4. Manor underwear SZPR, Požerevac;
5. Medeni Vrcko PR, Kostolac;
6. Plus Pharmaceuticals d.o.o., Kragujevac;
7. Sandini PR, Lapovo;
8. Sanum per fructus d.o.o., Kragujevac;
9. Ana Gligorijević PR – Srberry, Kosjerić;
10. Stomatološka ordinacija Ćirić; Kragujevac

Odluka Komisije za selekciju donosi u skladu sa projektnim planom Projekta „Međusektorska podrška za pametan rast malih i srednjih preduzeća“ i javnim objavljivanjem postaje važeća i konačna. Na javni konkurs ukupno se prijavilo 19 ompanija sa teritorije Centralne Srbije. U prvom krugu selekcije, na bazi prispelih aplikacija selektovano je 10 kompanija sa kojima je, u drugom krugu selekcije obavljen intervju.

Nosilac projekta: Biznis Inovacioni Centar d.o.o. Kragujevac, u partnerstvu sa Business Innovation Programs, BIPS Projekat finansira: EU kroz program EUPro Na osnovu prispelih prijava kompanija na Javni poziv objavljen na sajtovima i društvenim mrežama implementatora Projekta, koji je trajao od 25.12.2019 godine do 25.02.2020. godine, Komisije za selekciju na sastanku održanom 3.03.2020. godine donela je […]

JAVNI POZIV

ZA UČEŠĆE U PROGRAMU PODRŠKE

U okviru projekta „Međusektorska podrška za pametan rast malih i srednjih preduzeća“ u Centralnoj Srbiji, koji finansira Evropska unija u partnerstvu sa Vladom Republike Srbije preko programa EUPRO a koji sprovodi Biznis Inovacioni Centar d.o.o. Kragujevac, u partnerstvu sa Business Innovation Programs, BIPS raspisuje javni poziv za mala i srednja preduzeća zainteresovana za učešće u programu podrške. Cilj projekta je da malim i srednjim preduzećima iz Centralne Srbije pomogne da unaprede svoje proizvode/usluge kako bi bolje odgovorili na potražnju i plasiraju ih na odgovarajuće tržište.

Cilj programa podrške je da doprinese razvoju održivosti i konkurentnosti malih i srednjih preduzeća kroz usluge koje unapređuju procese i kvalitet proizvoda/usluga. Program će obezbediti ciljane usluge, u skladu sa potrebama svake kompanije/korisnike programa koje će rezultirati unapređenjima proizvoda/usluga, dizajna, brendinga, procesa proizvodnje/pružanja usluga i drugim oblastima koje su značajne za održivost i konkurentnost kompanije.

KO MOŽE DA SE PRIJAVI?

Pravo učešća u javnom pozivu imaju sva mikro, mala i srednja preduzeća iz Centralne Srbije, bez obzira u kojoj oblasti posluju, koja su već prisutna na domaćem i/ili inostranom tržištu.

ŠTA PROJEKAT NUDI?

Svim izabranim kompanijama, projekat će obezbediti ekspertsku pomoć i podršku u sledećim ključne oblastima, u skladu sa potrebama pojedinačne kompanije:

 • Marketing i brendiranje,
 • Unapređenje procesa proizvodnje/pružanja usluga,
 • Upravljanje prodajom,
 • Upravljanje inovacijama u cilju razvoja i rasta biznisa,
 • Upravljanje ljudskim resursima,
 • Dodata vrednost i lanci vrednosti,
 • Pravne usluge,
 • Druge usluge u skladu sa potrebama kompanije.

KOJI SU KRITERIJUMI ZA IZBOR?

Prednost pri izboru imaće preduzeća koja ispunjavaju sledeće kriterijume:

 • Trenutni stepen razvoja biznisa i rezultati,
 • Potencijal za rast i razvoj,
 • Potencijal za izvoz i pristup novim tržištima,
 • Učešće dodate vrednosti u proizvodu/usluzi.

Sve informacije o konkursu i dokumentaciju za prijavljivanje možete pronaći na sajtu BIPS-a www.bips.rs i BIC-a www.bickg.rs. Rok za prijavu je 25.2.2020.

Kontakt za sve dodatne informacije i prijavljivanje: Vladimir Dobi, Business Innovation Programs, vd@bips.no

* * *

Prijavni obrazac možete preuzeti klikom na link ispod:

Aplikacioni formular

“Ovaj projekat finansira Evropska unija preko programa EUPRO. Biznis inovacioni centar d.o.o. je isključivo odgovoran za sadržaj i proces sprovođenja Javnog poziva i on ne predstavlja neophodno stavove Evropske unije“

JAVNI POZIVZA UČEŠĆE U PROGRAMU PODRŠKEU okviru projekta „Međusektorska podrška za pametan rast malih i srednjih preduzeća“ u Centralnoj Srbiji, koji finansira Evropska unija u partnerstvu sa Vladom Republike Srbije preko programa EUPRO a koji sprovodi Biznis Inovacioni Centar d.o.o. Kragujevac, u partnerstvu sa Business Innovation Programs, BIPS raspisuje javni poziv za mala i srednja preduzeća […]