U okviru projekta „Jačamo podršku preduzećima – radimo na održivom rastu MSP u Šumadiji i zapadnoj Srbiji“ raspisuje se javni poziv za unapređenje poslovanja mikro, malih i srednjih preduzeća kroz obezbeđivanje ekspertske podrške i nabavku opreme.

Projekat finansira Evropska unija u partnerstvu sa Vladom Republike Srbije preko programa EU PRO Plus a sprovodi Biznis Inovacioni Centar d.o.o. Kragujevac, u partnerstvu sa Business Innovation Programs.

CILJ PROJEKTA

Unapređenje konkuretnosti i održivosti mikro, malih i srednjih preduzeća iz regiona Šumadije i zapadne Srbije.

KO MOŽE DA SE PRIJAVI?

Pravo učešća u javnom pozivu imaju sva mikro, mala i srednja preduzeća iz Šumadije i zapadne Srbije, bez obzira u kojoj oblasti posluju, koja su već prisutna na domaćem i/ili inostranom tržištu.

Pravo učestvovanja nemaju preduzeća koja se bave organizovanjem igara na sreću, lutrija i sličnih delatnosti; proizvodnja kontrolisanih supstanci, eksploatacija uglja, nafte, gasa, metala i slično, proizvodnjom i prometom bilo kog proizvoda ili aktivnostima koje se prema domaćim propisima ili međunarodnim konvencijama i sporazumima, smatraju zabranjenim.

ŠTA PROJEKAT NUDI?

Komponenta I: Ekspertsku podršku za unapređenje poslovanja u sledećim ključnim oblastima, u skladu sa potrebama pojedinačnog preduzeća.

 • Marketing i brendiranje,
 • Dizajn proizvoda, pakovanja etiketa
 • Razvoja novih proizvoda i usluga podizanja kvaliteta već postojećih proizvoda i usluga,
 • Upravljanje prodajom i uspostavljaje on-line prodavnica,
 • Upravljanje inovacijama u cilju razvoja i rasta biznisa,
 • Finansijske usluge u cilju pristupa izvorima finansiranja,
 • Digitalizacija poslovnih procesa, proizvodnje, prodaje i podrška razvoju E-trgovine

Predviđen broj preduzeća koja mogu biti podržana  kroz ovu komponentu je od 10 do 15 MMSP.

Predviđeni broj ekspertskih sati po preduzeću (korisniku) je 35 iz jedne ili više oblasti podrške.

Komponenta II: Nabavku nove opreme –  Oprema koja je predmet nabavke mora biti u skladu sa delatnošću privrednog subjekta i namenjena za profesionalnu upotrebu.

Ukupna raspoloživa sredstva za nabavku opreme iznose 835.380 RSD.

 • Maksimalni odobreni iznos bespovratnih sredstava po pojedinačnom preduzeću je 167.076 RSD bez uračunatog PDV-a. Komisija za ocenu prijava i dodelu bespovratnih sredstava zadržava pravo da ne dodeli sva raspoloživa sredstva kao i da iznos odobrenih sredstava bude manji od iznosa traženih sredstava.
 • Sredstvo obezbeđenja – Kao sredstvo obezbeđenja potencijalni korisnik dostavlja: overenu, potpisanu i registrovanu blanko solo menicu sa overenim i potpisanim meničnim ovlašćenjem.
 • Prava i obaveze korisnika granta i davaoca granta će biti detaljno pojašnjena u Ugovoru o dodeli bespovratnih sredstava.
 • Jedan podnosilac zahteva može predati samo jednu prijavu.
 • Dobitnici bespovratnih sredstava za nabavku opreme su u obavezi da registrovanu delatnost, za koju su im odobrena bespovratna sredstva, obavljaju najmanje godinu dana od dana potpisivanja ugovora o dodeli bespovratnih sredstava. Oprema se ne sme otuđiti u periodu od dve godine za vreme trajanja ugovornog odnosa između BIC doo i korisnika bespovratnih sredstava.

Predviđen broj preduzeća koja mogu biti podržana  kroz ovu komponentu je od 5 do 7 MMSP.

Procedura prijavljivanja obuhvata podnošenje aplikacionog formulara i Izjava o prihvatanju uslova – podrska poslovanju i nabavka opreme na osnovu kojih se vrši procena ispunjenosti kriterijuma kandidata.

Više o detaljima javnog poziva možete pročitati na linku JAVNI POZIV – Podrska poslovanju i nabavka opreme

Rok za prijavu je 31.08.2022.

#EUPROPlusProgram