Biznis inovacioni centar je 30. jula 2022. godine raspisao Javni poziv za unapređenje poslovanja mikro, malih i srednjih preduzeća kroz obezbeđivanje ekspertske podrške i nabavku opreme koji je sastavni deo projekta „Jačamo podršku preduzećima – radimo na održivom rastu MSP u Šumadiji i zapadnoj Srbiji“ koji finansira Evropska unija u partnerstvu sa Vladom Republike Srbije a preko programa EUPRO Plus a sprovodi Biznis Inovacioni Centar d.o.o. Kragujevac u partnerstvu sa Business Innovation Programs.

Cilj projekta je unapređenje konkuretnosti i održivosti mikro, malih i srednjih preduzeća iz regiona Šumadije i zapadne Srbije.

Javni poziv je sadržao dve komponente i to Komponenta I – Ekspertska podrška i Komponenta II – Nabavka nove opreme. Javnim pozivom za Komponentu I – Ekspertska podrška   bilo je predviđeno da se podrži minimum10 preduzeća.

Na Javni poziv je pristiglo 47 prijava  i komisija je nakon provere ispunjenost uslova iz Javnog poziva izvršila rangiranje prema kriterijumima iz Javnog poziva i izabrala 10  preduzeća koja će dobiti  ekspertsku podršku.

Odluku komisije sa spiskom izabranih preduzeća za komponentu I – Ekspertska podrška možete videti na sledećem linku Odluka o izboru kompanija-program podrške konsultantske usluge

Biznis inovacioni centar je 30. jula 2022. godine raspisao Javni poziv za unapređenje poslovanja mikro, malih i srednjih preduzeća kroz obezbeđivanje ekspertske podrške i nabavku opreme koji je sastavni deo projekta „Jačamo podršku preduzećima – radimo na održivom rastu MSP u Šumadiji i zapadnoj Srbiji“ koji finansira Evropska unija u partnerstvu sa Vladom Republike Srbije […]

Biznis inovacioni centar je 20. jula  2022. godine raspisao Javni poziv za unapređenje poslovanja mikro, malih i srednjih preduzeća (MMSP) kroz obuku, pripremu i uvođenje sistema menadžementa kvalitetom (QMS) koji je sastavni deo projekta „Jačamo podršku preduzećima – radimo na održivom rastu MSP u Šumadiji i zapadnoj Srbiji“ koji finansira Evropska unija u partnerstvu sa Vladom Republike Srbije a preko programa EUPRO Plus a sprovodi Biznis Inovacioni Centar d.o.o. Kragujevac u partnerstvu sa Business Innovation Programs.

Cilj projekta je unapređenje konkuretnosti i održivosti mikro, malih i srednjih preduzeća iz regiona Šumadije i zapadne Srbije.

Nakon sprovedenih trodnevnih obuka iz QMS-a izabrane su kompanije koje će ući u proces pripreme i uvođenja ISO standarda.

Odluku komisije sa spiskom izabranih preduzeća možete videti na sledećem linku Odluka o izboru kompanija za uvođenje i sertifikaciju ISO standarda

Biznis inovacioni centar je 20. jula  2022. godine raspisao Javni poziv za unapređenje poslovanja mikro, malih i srednjih preduzeća (MMSP) kroz obuku, pripremu i uvođenje sistema menadžementa kvalitetom (QMS) koji je sastavni deo projekta „Jačamo podršku preduzećima – radimo na održivom rastu MSP u Šumadiji i zapadnoj Srbiji“ koji finansira Evropska unija u partnerstvu sa […]

Poštovani/a,

 

Pozivamo Vas na Info dan povodom objavljenih javnih poziva za podršku sektoru MSP u okviru projekta „Jačamo podršku preduzećima – radimo ka održivom rastu MSP u Šumadiji i zapadnoj Srbiji“ koji sprovodi Biznis inovacioni centar doo u partnerstvu sa Business innovation programs a koji finansira Evropska unija u partnerstvu sa Vladom Republike Srbije preko programa EU PRO Plus.

 

Info dan će se održati u četvrtak, 25. avgust 2022. god. sa početkom u 10 časova u prostorijama Biznis inovacionog centra doo na adresi Trg topolivaca 4, Kragujevac.

 

Na Info danu će biti detaljno objašnjeno uputstvo za prijavljivanje i kriterijumi za dodelu sredstava na Javne pozive za:

– uvođenje i sertifikaciju ISO standarda i

– unapređenje poslovanja kroz obezbeđivanje ekspertske podrške i nabavku opreme.

 

Prijava učesnika je od 9:30 do 10:00h, a planirano je da događaj traje do 11:30 časova.  Parking za učesnike je obezbeđen u krugu Biznis inovacionog centra.

 

Više informacija o Javnim pozivima možete pronaći na sajtu BIC-a www.bickg.rs  i BIPS-a www.bips.rs.

 

Za dodatne informacije možete nas kontaktirati putem telefona: 034 502 561

 

U prilogu se nalazi agendu događaja.

Agenda Info dan 25.08.2022

Poštovani/a, Pozivamo Vas na Info dan povodom objavljenih javnih poziva za podršku sektoru MSP u okviru projekta „Jačamo podršku preduzećima – radimo ka održivom rastu MSP u Šumadiji i zapadnoj Srbiji“ koji sprovodi Biznis inovacioni centar doo u partnerstvu sa Business innovation programs a koji finansira Evropska unija u partnerstvu sa Vladom Republike Srbije preko programa […]

Rok za prijavu za Javni poziv za učešće u programu podrške za uvođenje i sertifikaciju ISO standarda koji je bio otvoren do 20. jula 2022. godine je produžen je do 31.08.2022. godine.

U okviru projekta „Jačamo podršku preduzećima – radimo na održivom rastu MSP u Šumadiji i zapadnoj Srbiji“ raspisuje se javni poziv za unapređenje poslovanja mikro, malih i srednjih preduzeća (MMSP) kroz obuku, pripremu i uvođenje sistema menadžementa kvalitetom (QMS). Cilj projekta je da se unapredi konkuretnost i održivost malih i srednjih preduzeća iz Šumadije i zapadne Srbije.

Projekat finansira Evropska unija u partnerstvu sa Vladom Republike Srbije preko programa EU PRO Plus a sprovodi Biznis Inovacioni Centar d.o.o. Kragujevac, u partnerstvu sa Business Innovation Programs.

KO MOŽE DA SE PRIJAVI?

Pravo učešća u javnom pozivu imaju sva mikro, mala i srednja preduzeća iz regiona Šumadije i zapadne Srbije, koja imaju potrebu za sticanjem dodatnih znanja iz upravljanja kvalitetom, pripremom i uvođenjem odgovarajućeg ISO standarda.

Pravo učestvovanja nemaju preduzeća koja se bave organizovanjem igara na sreću, lutrija i sličnih delatnosti; proizvodnja kontrolisanih supstanci, eksploatacija uglja, nafte, gasa, metala i slično, proizvodnjom i prometom bilo kog proizvoda ili aktivnostima koje se prema domaćim propisima ili međunarodnim konvencijama i sporazumima, smatraju zabranjenim.

ŠTA PROJEKAT NUDI?

 • Trodnevna obuka iz QMS – Obuka ima za cilj poboljšanje procesa, usluga i proizvoda MMSP i usklađivanje poslovanja sa odabranim ISO standardom. Obuke su namenjene profesionalcima iz biznisa i industrije u oblasti kvaliteta, kontrole kvaliteta i upravljanja kvalitetom. Program obuka: 1. Osnovni pristup; 2. Zahtevi standarda ISO 9001; 3. Dokumentacija QMS-a; 4. Alati, metode i tehnike kvaliteta; 5: Revizija i sertifikacija QMS-a. Maksimalan broj učesnika je 20.
 • Priprema za ISO sertifikaciju Za minimum pet kompanija po utvrđenim kriterijumima projekat će obezbediti ekspertsku pomoć za pripremu za uvođenje sistema kvaliteta ISO 9001 ili drugog relevantnog standarda.
 • Uvođenje standardaZa pet kompanija koje su prošle pripremu za ISO sertifikaciju projekat će pokriti troškove standarda ISO 9001 ili drugog relevantnog standarda ili resertifikacije u zavisnosti od raspoloživih finansijskih sredstava. Projektom se ne pokrivaju troškovi nadzornih provera. Troškove nadzornih provera u periodu od dve godine obezbeđuje MMSP koja je učestvovala u pripremi za ISO sertifikaciju.

Procedura prijavljivanja obuhvata podnošenje aplikacionog formulara i Izjava o prihvatanju uslova na osnovu kojih se vrši procena ispunjenosti kriterijuma kandidata.

Više o detaljima javnog poziva možete pročitati na linku Javni poziv QMS – produžen rok

#EUPROPlusProgram

Rok za prijavu za Javni poziv za učešće u programu podrške za uvođenje i sertifikaciju ISO standarda koji je bio otvoren do 20. jula 2022. godine je produžen je do 31.08.2022. godine.U okviru projekta „Jačamo podršku preduzećima – radimo na održivom rastu MSP u Šumadiji i zapadnoj Srbiji“ raspisuje se javni poziv za unapređenje poslovanja […]

U okviru projekta „Jačamo podršku preduzećima – radimo na održivom rastu MSP u Šumadiji i zapadnoj Srbiji“ raspisuje se javni poziv za unapređenje poslovanja mikro, malih i srednjih preduzeća kroz obezbeđivanje ekspertske podrške i nabavku opreme.

Projekat finansira Evropska unija u partnerstvu sa Vladom Republike Srbije preko programa EU PRO Plus a sprovodi Biznis Inovacioni Centar d.o.o. Kragujevac, u partnerstvu sa Business Innovation Programs.

CILJ PROJEKTA

Unapređenje konkuretnosti i održivosti mikro, malih i srednjih preduzeća iz regiona Šumadije i zapadne Srbije.

KO MOŽE DA SE PRIJAVI?

Pravo učešća u javnom pozivu imaju sva mikro, mala i srednja preduzeća iz Šumadije i zapadne Srbije, bez obzira u kojoj oblasti posluju, koja su već prisutna na domaćem i/ili inostranom tržištu.

Pravo učestvovanja nemaju preduzeća koja se bave organizovanjem igara na sreću, lutrija i sličnih delatnosti; proizvodnja kontrolisanih supstanci, eksploatacija uglja, nafte, gasa, metala i slično, proizvodnjom i prometom bilo kog proizvoda ili aktivnostima koje se prema domaćim propisima ili međunarodnim konvencijama i sporazumima, smatraju zabranjenim.

ŠTA PROJEKAT NUDI?

Komponenta I: Ekspertsku podršku za unapređenje poslovanja u sledećim ključnim oblastima, u skladu sa potrebama pojedinačnog preduzeća.

 • Marketing i brendiranje,
 • Dizajn proizvoda, pakovanja etiketa
 • Razvoja novih proizvoda i usluga podizanja kvaliteta već postojećih proizvoda i usluga,
 • Upravljanje prodajom i uspostavljaje on-line prodavnica,
 • Upravljanje inovacijama u cilju razvoja i rasta biznisa,
 • Finansijske usluge u cilju pristupa izvorima finansiranja,
 • Digitalizacija poslovnih procesa, proizvodnje, prodaje i podrška razvoju E-trgovine

Predviđen broj preduzeća koja mogu biti podržana  kroz ovu komponentu je od 10 do 15 MMSP.

Predviđeni broj ekspertskih sati po preduzeću (korisniku) je 35 iz jedne ili više oblasti podrške.

Komponenta II: Nabavku nove opreme –  Oprema koja je predmet nabavke mora biti u skladu sa delatnošću privrednog subjekta i namenjena za profesionalnu upotrebu.

Ukupna raspoloživa sredstva za nabavku opreme iznose 835.380 RSD.

 • Maksimalni odobreni iznos bespovratnih sredstava po pojedinačnom preduzeću je 167.076 RSD bez uračunatog PDV-a. Komisija za ocenu prijava i dodelu bespovratnih sredstava zadržava pravo da ne dodeli sva raspoloživa sredstva kao i da iznos odobrenih sredstava bude manji od iznosa traženih sredstava.
 • Sredstvo obezbeđenja – Kao sredstvo obezbeđenja potencijalni korisnik dostavlja: overenu, potpisanu i registrovanu blanko solo menicu sa overenim i potpisanim meničnim ovlašćenjem.
 • Prava i obaveze korisnika granta i davaoca granta će biti detaljno pojašnjena u Ugovoru o dodeli bespovratnih sredstava.
 • Jedan podnosilac zahteva može predati samo jednu prijavu.
 • Dobitnici bespovratnih sredstava za nabavku opreme su u obavezi da registrovanu delatnost, za koju su im odobrena bespovratna sredstva, obavljaju najmanje godinu dana od dana potpisivanja ugovora o dodeli bespovratnih sredstava. Oprema se ne sme otuđiti u periodu od dve godine za vreme trajanja ugovornog odnosa između BIC doo i korisnika bespovratnih sredstava.

Predviđen broj preduzeća koja mogu biti podržana  kroz ovu komponentu je od 5 do 7 MMSP.

Procedura prijavljivanja obuhvata podnošenje aplikacionog formulara i Izjava o prihvatanju uslova – podrska poslovanju i nabavka opreme na osnovu kojih se vrši procena ispunjenosti kriterijuma kandidata.

Više o detaljima javnog poziva možete pročitati na linku JAVNI POZIV – Podrska poslovanju i nabavka opreme

Rok za prijavu je 31.08.2022.

#EUPROPlusProgram

U okviru projekta „Jačamo podršku preduzećima – radimo na održivom rastu MSP u Šumadiji i zapadnoj Srbiji“ raspisuje se javni poziv za unapređenje poslovanja mikro, malih i srednjih preduzeća kroz obezbeđivanje ekspertske podrške i nabavku opreme.Projekat finansira Evropska unija u partnerstvu sa Vladom Republike Srbije preko programa EU PRO Plus a sprovodi Biznis Inovacioni Centar […]